seishi      mikos
Suzaku
Tamahome
Hotohori
Nuriko
Chichiri
Tasuki
Mitsukake
Chiriko

Genbu
Tomite
Hikitsu
Iname
Uruki
Urumiya
Hatsui
Naname
Seiryuu
Nakago
Amiboshi
Suboshi
Soi
Tomo
Ashitare
Miboshi

Byakko
Tatara
Tokaki
Subaru
Ekie
Amefuri
Kagasuki
Toroki
Suzaku No Miko
Seiryuu No Miko
Genbu No Miko
Byakko No Miko


     Seishi Pic